Galicia Exporta

PROYECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA Y FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020


This company takes part in an internationalisation project co-funded by the European Regional Development Fund Feder Galicia 2014-2020.

Mestrelab Research SL is supported by Xunta de Galicia, via IGAPE, with a grant co-funded by the European Regional Development Fund in the frame of the operational program Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Achieve a more competitive business environment. A way of making Europe.

The main aim of this support is to incentivise and stimulate international trade from Galicia, as well as the internationalisation of Galician SMEs. The desired result is to increase the number of companies exporting and to consolidate the presence of Galician companies in the international market.


Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Como apoio ao proceso de internacionalización, Mestrelab Research SL ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais .


Esta empresa participa en un proyecto de internacionalización, operación cofinanciada por el Fondo de desarrollo Regional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Como apoyo al proceso de internacionalización, Mestrelab Research S.L. tiene ayuda concedida por la Xunta de Galicia a través del IGAPE cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa.

El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las Pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.